به پایگاه اطلاع رسانی کمال هنر (انجمن دوستاران میراث فرهنگی روستای کمال الملک کله) خوش آمدید

بیانیه انجمن دوستداران میراث فرهنگی روستادر خصوص تهیه و نشر فیلم بدون مجوز خان آباد

این بیانیه نشانگر قدرت نقد وطنز مجموعه مورد نظر نبوده تا ما را بران دارد که بیانیه ای علیه آن بنویسیم . چه اینکه این اثر از آنجا که بازیگرانش محترم بوده و بدون آگاهی و عدم نیت سو برای بزرگی روستا ( به جز تهیه کننده و کارگردان مجموعه ) در آن وارد شدند نشانگر زیر کانه ساختن اثر بوده و با رویکردی مغرضانه ساخته شده آن بوده و ساده انگاری از این حرکت ضد فرهنگی بزرگ حتی در میان خواص موید آن میباشد این بیانیه فقط برای آگاه سازی ...

 

1- بازیگرانی که ناخواسته ریشه به تیشه فرهنگ مان زدند و نادانسته اسرار و ضعف های اقدامات فذهنگی روستای ما را در معرض دید و تمسخر و خنده محرمان و نامحرمان گذاشتند .

2- برای خواصی که با آگاهی از ساخت این مجموعه حمایت کرده و یا با سکوت و ساده نگاه کردن به آن موجبات خنده و تمسخر از افراد فرهنگی و ارکان فرهنگی روستا را فراهم کرده که به یقین دستگاه عدالت حق عاملان به ظاهر مرشد این مجموعه را خود جزا خواهد داد چه اینکه نقد سازنده با نقد سوزنده و بر باد دهنده ... تفاوت از زمین تا آسمان است .

3- برای آیندگان و آنها که از منظر دیگری به این مجموعه نگاه خواهند کرد و به طور قطع و یقین این سوال در ذهنشان نقش خواهد بست که خندیدن و خنداندن به چه قیمتی امکان پذیر است و نیز برای آنها که به راحتی با دیدن این مجموعه سخیف آن را نوعی خود زنی برای روستایمان می دانند از شهدا و شخصیت ها گرفته تا مردم عزیز و فهیم روستای کمال الملک کله . به راستی اگر چنین مجموعه ای را که در آن شورا و فعالیت های عمرانی اش ، انجمن میراث فرهنگی و فعالیت های فرهنگی اش پایگاه و هیئت محترم و اقدامات اجتماعی ، دینی و فرهنگی اش را به تمسخر گرفته و سبیل خنده جماعت کرده را مثلا روستای کوچک مجاورمان تهیه می کرد تا چه حد موجبات تاسف و خنده ما را فراهم می کرد .

باید کمی عمیق تر فکر کرد و  اندیشید امروز کار فرهنگی و عمرانی انجامش آنقدر هم آسان نیست که به این راحتی موجبات تمسخر آن را فراهم می کنند . اگر از کارگردان و تهیه کننده اصلی این مجموعه انتظار نمیرود و نخواهد رفت از حمایت کنندگان و آنها که در سایه سار سکوت آرمیده اند انتظار کمی فکر و تعقل داریم با این سوال که :

موجبات خنده را فراهم کردن به چه قیمتی ؟ آیا شما راضی به خندیدن مردم به خانواده خود و شغل و حرفه خانوادگیتان هستید که راضی به خنده عموم به ارکان فرهنگی و بزرگی و مفاخر روستای خود شدید

امید که مسئولین شورای اسلامی و مسئولان فرهنگی روستا به خصوص روحانیت محترم و معمم نظارت خود را بیشتر از پیش بر اقدامات فرهنگی روستا مبذول دارند . به یقین اگر خواستار پیشرفت روستا یمان هستیم در سایه آرامش و وحدت امکان پذیر خواهد بود نه در سایه سار جوی متشنج و وهم آلود و بدون نظارت و بصیرت .

Copyright © 2014 - All rights reserved
Designd by : Alphagroup