به پایگاه اطلاع رسانی کمال هنر (انجمن دوستاران میراث فرهنگی روستای کمال الملک کله) خوش آمدید

انجمن میراث فرهنگی

1.انجمن دوستداران میراث فرهنگی روستای کمال الملک در تاریخ 22/2/1390 توسط مجید حیدری به شماره پروانه----وشماره ثبت ---- ثبت کشوری شدودر شهرستان کاشان به عنوان تنها انجمن میراث فرهنگی مشغول به فعالیت شد.
پس از تاسیس هیئت مدیره 5 نفره ای توسط مجمع عمومی انتخاب شدند که شامل اعضای اصلی: مجید حیدری ،حاج آقا برادران(شیخ قاسم) ،آقاجواد حیدری ،علی آقانیکسار و مهندس مهدی سیف الله پور. از این میان آقای مجید حیدری به مدیریت انجمن انتخاب شد و شیخ قاسم برادران رئیس هیئت مدیره وآقای جواد حیدری نایب رئیس ، همچنین حاج آقا حسین عموئی و شهاب نیکسار به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
مهندس عباس اسماعیلی نیز به عنوان بازرس انجمن و مهندس علی حیدری بازرس علی البدل انتخاب شدند.
انجمن با هدف گسترش فرهنگ و حفظ آثار فرهنگی در روستا مشغول به کار شد و در چندین جلسه در محل زادگاه کمال الملک اهداف 100 گانه ای را با طراحی مجید حیدری به بحث و بررسی گذاشت که مهمترین این اهداف مرمت زادگاه است و دیگر ابنیه ی تاریخی روستا می باشد.

Copyright © 2014 - All rights reserved
Designd by : Alphagroup